Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

De begeleiding op het Regius

Succes op school? Dat kan alleen als ouders, leerlingen en docenten samenwerken. De mentor is een belangrijke spin-in-het-web. Daarnaast heeft elke locatie nog meer in huis om de leerlingen goed te begeleiden.

Elke leerling is uniek en iedere leerling heeft zijn eigen ondersteuningsbehoefte om optimaal tot ontwikkeling te komen. Wij hechten veel waarde aan een goede begeleiding van onze leerlingen. Dit begint bij het werken in teams waar de docenten en de mentoren hun leerlingen regelmatig bespreken. Daarnaast is op elke locatie een zorgcoördinator verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingbegeleiding van de gehele locatie. 

Voor een uitgebreide omschrijving van de leerlingbegeleiding op het Regius College verwijzen wij u naar de pagina's van de verschillende locaties en de betreffende hoofdstukken uit de Schoolgids.

Gezondheidsonderzoek GGD

Jaarlijks nemen wij deel aan het door de GGD uitgevoerde gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek richt zich op de gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio. Leerlingen uit de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs uit de regio, vullen via internet klassikaal op school een vragenlijst in over onder andere hun gezondheid en welzijn, leefstijl, relaties en thuissituatie. Na het invullen van deze vragen krijgt elke leerling een persoonlijk digitaal gezondheidsadvies op maat. Ook kunnen jongeren zich aanmelden voor een persoonlijk gesprek met de jeugdverpleegkundige als zij daar behoefte aan hebben. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor scholen, gemeenten en GGD. De school krijgt inzicht in de belangrijkste gezondheids- en leefstijlproblemen van de eigen leerlingen en kan hier het beleid op aanpassen. GGD en gemeenten kunnen aan de hand van de resultaten van het onderzoek hun gezondheids- en jeugdbeleid verder ontwikkelen en aanpassen.  

Passend Onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben moeten dit zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Zo worden jongeren het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet Passend onderwijs die sinds 1 augustus 2014 van kracht is.

Scholen hebben een zorgplicht. Dit betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan zijn op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs.

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland, een samenwerkingsverband van negen schoolbesturen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs. Samen nemen wij de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs en zorgen wij voor een dekkend netwerk voor het onderwijs in de regio Kop van Noord-Holland. Zie voor meer informatie over Passend Onderwijs en het samenwerkingsverband www.swvkopvannoordholland.nl.

Schoolondersteuningsprofielen

In de schoolondersteuningsprofielen kunt u de diverse vormen van basis- en extra ondersteuningsmogelijkheden van onze school nalezen:

Ondersteuningsprofiel Regius College_maart 2022 (1).pdf

 Ondersteuningsprofiel Regius College Praktijkonderwijs