Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

De begeleiding op het Regius

Succes op school? Dat kan alleen als ouders, leerlingen en docenten samenwerken. De mentor is een belangrijke spin-in-het-web. Daarnaast heeft elke locatie nog meer in huis om de leerlingen goed te begeleiden.

Elke leerling is uniek en iedere leerling heeft zijn eigen ondersteuningsbehoefte om optimaal tot ontwikkeling te komen. Wij hechten veel waarde aan een goede begeleiding van onze leerlingen. Dit begint bij het werken in teams waar de docenten en de mentoren hun leerlingen regelmatig bespreken. Daarnaast is op elke locatie een zorgcoördinator verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingbegeleiding van de gehele locatie. 

Voor een uitgebreide omschrijving van de leerlingbegeleiding op het Regius College verwijzen wij u naar de pagina's van de verschillende locaties en de betreffende hoofdstukken uit de Schoolgids.

Gezondheidsonderzoek GGD

Elk jaar nemen wij deel aan het gezondheidsonderzoek van de GGD. Dit onderzoek richt zich op de gezondheid en levensstijl van jongeren in onze regio. Leerlingen uit de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs uit onze regio vullen via internet een vragenlijst in over onder andere hun gezondheid, welzijn, levensstijl, relaties en thuissituatie. Na het invullen van deze vragen ontvangt elke leerling een persoonlijk digitaal gezondheidsadvies op maat. Jongeren kunnen zich ook aanmelden voor een persoonlijk gesprek met de jeugdverpleegkundige als zij daar behoefte aan hebben. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor scholen, gemeenten en de GGD. De school krijgt inzicht in de belangrijkste gezondheids- en levensstijlproblemen van onze eigen leerlingen en kan hier het beleid op aanpassen. GGD en gemeenten kunnen aan de hand van de resultaten hun gezondheids- en jeugdbeleid verder ontwikkelen en aanpassen. 

Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is, stelt dat elke leerling recht heeft op passend onderwijs. Dit betekent dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, deze ondersteuning moeten krijgen binnen het reguliere onderwijs. Hierdoor worden jongeren het best voorbereid op een vervolgopleiding en kunnen ze zo goed mogelijk meedoen in de samenleving. Dit is het uitgangspunt van de Wet Passend Onderwijs.

Scholen hebben een zorgplicht. Dit betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan zijn op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs.

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland, een samenwerkingsverband van negen schoolbesturen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs. Samen nemen wij de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs en zorgen wij voor een dekkend netwerk voor het onderwijs in de regio Kop van Noord-Holland. Zie voor meer informatie over Passend Onderwijs en het samenwerkingsverband www.swvkopvannoordholland.nl.

Schoolondersteuningsprofielen

In de schoolondersteuningsprofielen kunt u de diverse vormen van basis- en extra ondersteuningsmogelijkheden van onze school nalezen:

Ondersteuningsprofiel Regius College_maart 2022 (1).pdf

 Ondersteuningsprofiel Regius College Praktijkonderwijs