Wat is de medezeggenschapsraad?

In het geval van een school komt het erop neer dat niet alleen de schoolleiding alle beslissingen neemt, maar dat ouders, docenten en ook scholieren meepraten en denken. Medezeggenschap is dus een belangrijk instrument om de kwaliteit van onze school te vergroten. Pontis Onderwijsgroep heeft een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) die zich richt op zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle Pontis scholen. Daarnaast heeft iedere school een eigen deelraad.

De deelraden Regius College havo/vwo en de Regius College vmbo/pro houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en het onderwijs op deze scholen.

Hieronder vind je de agenda’s van de deelraadvergaderingen en de actuele actiepuntenlijst.

Ouderparticipatie

De oudergeledingen van de medezeggenschapsraden behartigen de belangen van leerlingen en ouders en bevorderen de betrokkenheid van ouders bij de school. Verder organiseren we klankbordgroepen waarin ouders deelnemen en thema-avonden.