Op het Regius College werken we voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. Op een systematische wijze gaan we na of we waarmaken wat we beloven en of we voldoen aan de eisen die aan ons gesteld zijn. We voeren hierover gesprekken met leerlingen, ouders, medezeggenschap, de Raad van Toezicht (interne toezichthouder) en andere partners.

Doen wat we beloven én voldoen aan de wettelijke eisen

In het schoolplan hebben we de ambities van de school voor een periode van vier jaar beschreven. Deze ambities beschrijven we in de vorm van concrete doelen in de jaarplannen van de scholen. Elk jaar evalueren we in hoeverre de doelen gerealiseerd zijn.

Daarnaast meten we jaarlijks de tevredenheid van jou en je ouder(s)/verzorger(s) door te vragen in hoeverre jullie het met een aantal vooraf gegeven stellingen eens zijn. De stellingen houden verband met de ambities in het schoolplan en de eisen die aan ons worden gesteld.

Scholen op de Kaart

Via de website www.scholenopdekaart.nl geven we inzicht in een groot aantal kwaliteitsindicatoren, waaronder de leerling- en oudertevredenheid en resultaten.

Klik hier voor Scholen op de Kaart te openen met informatie over ons vmbo gl/tl.

Klik hier voor Scholen op de Kaart te openen met informatie over ons vmbo basis/kader bovenbouw

Klik hier voor Scholen op de Kaart te openen met informatie over ons praktijkonderwijs

Klik hier voor Scholen op de Kaart te openen met informatie over ons havo/vwo.