Aansprakelijkheidsverzekering

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. Meeverzekerd is onder andere de aansprakelijkheid van de leerlingen tijdens activiteiten die plaatsvinden binnen de school-/lesuren, dan wel verband houden met activiteiten die in schoolverband worden ondernomen (zoals excursies, werkweken en dergelijke). Deze aansprakelijkheid is secundair verzekerd, waarbij eerst de eigen verzekering van de leerling wordt aangesproken en daarna de aansprakelijkheidsverzekering van de school.

De school is niet aansprakelijk voor geleden schade ontstaat door onder meer vernieling, vermissing of beschadiging van eigendommen van de leerlingen en/of ouders in en om school. Leerlingen hebben te allen tijde zelf de zorg voor hun spullen.

Indien een leerling zich onverantwoordelijk gedraagt of instructies van personeelsleden niet opvolgt, zijn de leerling en/of ouders verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen. Wanneer de leerling door onzorgvuldig gebruik/gedrag schade toebrengt aan de eigendommen van de school, zoals bijvoorbeeld de ter beschikking gestelde schoolboeken, zal de school de leerling en/of ouders aansprakelijk stellen. Tegen de gevolgen van bovenstaande risico’s kunt u zich verzekeren. Het is uw verantwoordelijkheid of u dit wilt. In vele gevallen zal een particuliere WA-verzekering met gezinsdekking afdoende zijn.

Schoolongevallenverzekering

Het Regius College heeft voor alle leerlingen en het personeel een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. De dekking van de verzekering is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren, dan wel tijdens evenementen in schoolverband voor:

  • de leerlingen, en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt. Voor zover nodig in aanvulling op het bovenstaande is de dekking eveneens van kracht voor de leerlingen gedurende stagewerkzaamheden, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde stagewerkzaamheden vergt;
  • het personeel, en wel gedurende evenementen in schoolverband, alsmede één uur voor aanvang en na afloop hiervan, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt;
  • voor leerlingen die zonder toezicht zelfstandig binnen of buiten school leeropdrachten vervullen. De onderwijsinstelling dient aan te tonen, dat een ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de uitvoering van een leeropdracht in schoolverband.

De school is niet aansprakelijk voor ongevallen die de leerlingen gedurende hun verblijf op school, tijdens excursies, werkweken en dergelijke overkomen, zolang er geen sprake is van een onrechtmatige daad van de zijde van het schoolbestuur of van een van zijn personeelsleden. De school is verantwoordelijk en aanspreekbaar als mocht blijken dat het om een onrechtmatige daad van de zijde van de schoolorganisatie gaat.

Doorlopende reis- en bagageverzekering

Voor werkweken/excursies en dergelijke heeft de school een doorlopende reis- en bagage-verzekering afgesloten, waarop in voorkomende gevallen een beroep gedaan kan worden. Meer informatie over de voorwaarden is te verkrijgen bij de afdeling Financiën.

Meestal ontstaan er geen problemen bij de afwikkeling van een schadeclaim. Uw verzekeringsmaatschappij en de verzekeringsmaatschappij van de school zullen in het algemeen tot een oplossing komen. Voorwaarde is wel, dat u zelf een goede ziektekostenverzekering heeft afgesloten plus aanvullende dekking. De school geeft binnengekomen claims ter afhandeling direct in handen van haar verzekeringsmaatschappij.

Eigen verantwoordelijkheid

Met nadruk willen wij u er op wijzen, dat leerlingen de fietsen in de stallingen op slot dienen te zetten en geen geld, mobiele telefoons etc. in jaszakken, garderobes/kleedkamers en dergelijke dienen achter te laten. Zij kunnen hun jassen, maar zeker waardevolle voorwerpen, in kluisjes opbergen. Leerlingen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun waardevolle eigendommen, ook indien deze in bewaring zijn gegeven aan een medewerker van de school.