Regius College Schagen

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

De klachtenregeling

Heeft u als ouder een klacht? Bespreek dit eerst met de docent of mentor en indien nodig met de teamleider. U kunt zich ook wenden tot een van de vertrouwenspersonen van de school. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, kunt u schriftelijke een klacht indienen bij de directie van de locatie. 

In vrijwel alle gevallen komt men via deze wijze tot een voor alle partijen bevredigende oplossing en hoeft men geen beroep te doen op de formele klachtenregeling. De klacht wordt een formele klacht indien de afhandeling, gelet op de aard van de klacht, niet via de hiervoor genoemde weg mogelijk is, of als deze niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden. In dat geval is er sprake van een formele klacht en kan men een beroep doen op onderstaande klachtenregeling. De klachtenprocedure en beroepsmogelijkheden met betrekking tot het schoolexamen en het centraal examen staan vermeld in het examenreglement.

Klachtenregeling Pontis Onderwijsgroep.pdf

De afhandeling van klachten dient dus vooral binnen de school te gebeuren. Als dit niet lukt, is het altijd nog mogelijk om de klacht in te dienen bij de Stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl).

Vertrouwenspersonen

Op elke locatie is er minimaal één vertrouwenspersoon aanwezig. De taak van deze vertrouwenspersoon is gedefinieerd in de klachtenregeling.

mevrouw I. Sprenkeling: locatie Emmalaan en Hofstraat (spr@regiuscollege.nl)
mevrouw E. Eisses: locatie Emmalaan en Hofstraat (eie@regiuscollege.nl)
de heer H. Rijkenberg: locatie Oranjelaan (rij@regiuscollege.nl)
mevrouw M. de Jager: locatie Oranjelaan (jam@regiuscollege.nl)
mevrouw T. Schep: locatie Wilhelminalaan (spt@regiuscollege.nl)
de heer M. Leijssius: locatie Wilhelminalaan (lem@regiuscollege.nl)

Externe vertrouwenspersoon

 

Naast de interne vertrouwenspersonen
heeft de school ook een externe
vertrouwenspersoon:
mevrouw P. de Jong GIMD.

De externe vertrouwenspersoon vervult tevens de rol van Vertrouwenspersoon integriteit in het kader van de Klokkenluidersregelng (vermoeden van een misstand of inbreuk op het Unierecht).

vertrouwenspersoon@gimd.nl