Regius College Schagen

Deelraad vmbo/pro

De Pontis Onderwijsgroep heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft het Regius College twee deelraden: de deelraad Regius College  havo/vwo en de deelraad Regius College vmbo/pro.

Deelraad Regius College vmbo/pro

De deelraad Regius College vmbo/pro  bestaat uit zes persneelsleden en zes ouders/leerlingen. Zij worden gekozen uit deze drie geledingen. De zittingsduur van elk lid is vier jaar. Hiervoor is een rooster van aftreden opgesteld. Zolang zij deel uitmaken van de school zijn zij direct herkiesbaar. Omdat de populatie leerlingen en daarmee de ouders/verzorgers voortdurend wisselt, is de deelraad steeds op zoek naar kandidaten om de openvallende plaatsen te bezetten. De onderwerpen die de deelraad bespreekt met de sectordirectie, hebben te maken met onderwijs en huisvesting. Eigenlijk gaat het hier om alle onderwerpen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken binnen de school.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de deelraad Regius College vmbo/pro kunt u zich richten tot
De heer B. van der Gulik, mevrouw S. Bos (MZRvmbo@regiuscollege.nl).

De deelraad Regius College vmbo/pro is via onderstaand postadres te bereiken:
Postbus 282
1740 AG  SCHAGEN