Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

De mentor

Elke leerling heeft een mentor. De mentor begeleidt, signaleert en bespreekt leerlingen met de teamleider en met collega vakdocenten en onderhoudt contact met ouder(s)/verzorger(s). De mentor is de spil in ons systeem van leerlingbegeleiding.

Hij of zij:

  • stelt zich regelmatig op de hoogte van de vorderingen van de leerlingen en ondersteunt bij het individuele leerproces en het groepsproces in de klas;
  • is de contactpersoon tussen ouders en school over vorderingen van hun kind;
  • neemt bij problemen contact op met de ouders;
  • organiseert samen met de klas activiteiten;
  • ziet de klas tijdens het mentoruur; dit uur zal de mentor gebruiken voor de eerste kennismaking met de school (huiswerkintroductie, agendagebruik, wie is wie en wat is waar), voor gesprekken met de klas als geheel of met groepjes of met individuele leerlingen, voor speciale mentorlessen op het gebied van sociaal-emotionele begeleiding en zo nodig voor het bieden van hulp bij studieproblemen;
  • probeert voor de leerlingen een sociale omgeving te creëren waarin ze zich thuis voelen met aandacht voor de groepsprocessen die zich afspelen en de gedragscode die we hanteren;
  • let, in overleg met de administratie, op de absentie van de leerlingen en neemt maatregelen om ongeoorloofd verzuim te voorkomen;
  • bespreek absentie met de ouders;
  • begeleidt de leerlingen in samenwerking met de decaan bij de sector- of profielkeuze en de schoolloopbaankeuze;
  • verwijst leerlingen indien nodig naar gespecialiseerde leerlingbegeleiders binnen de school.

In sommige gevallen wordt bij een klas duo-mentoraat toegepast. De klas wordt dan begeleid door twee mentoren die elkaar aanvullen en ondersteunen.