Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Inspraak

We vinden het belangrijk dat ouders, leerlingen en personeel meedenken over beleidszaken. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om mee te praten en mee te denken:

Medezeggenschapsraad vmbo

De formele inspraak is geregeld via de wet medezeggenschap scholen (WMS). Dit deel ligt voor de afdeling bij de medezeggenschapsraad

Deelouderraad (DOR)

Daarnaast hebben we een deelouderraad (DOR). Tijdens de DOR-vergaderingen wisselen ouders en schoolleiding van gedachten over diverse onderwerpen. Vaak wordt een bepaald thema zoals de begeleiding, de kwaliteitszorg, of communicatie besproken. Er worden geen individuele problemen van ouders of leerlingen besproken. Daarvoor is de vakdocent of mentor het eerste aanspreekpunt. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar deelouderraadvmbo@regiuscollege.nl

Leerlingenraad

En natuurlijk is er de leerlingenraad: een groep enthousiaste leerlingen die zich inzet voor de leerlingen van het Regius College. Zij zijn het aanspreekpunt waar leerlingen terecht kunnen met problemen, opmerkingen of suggesties. Ook organiseren zij feesten en activiteiten.