Regius College Schagen

Updates Coronavirus (laatste update 15 mei - Onderwijs op het Regius College na 1 juni a.s.)

13 maart 2020 PrO, Vmbo BL/KL, Vmbo TL, Vwo, Havo,

Verzonden brieven

 

Belangrijke informatie

Updates

Update 15 mei 2020 - Onderwijs op het Regius College na 1 juni aanstaande

Inmiddels is het creatieve proces waarin we nadenken over het onderwijs na 1 juni volop aan de gang. Een aantal ontwikkelingen en uitgangspunten willen we alvast met jullie delen. 

Voorlopig protocol heropenen scholen
De school gaat - onder voorwaarden - na 1 juni weer open. Het definitieve besluit hierover valt later deze maand, uiterlijk 20 mei. Omdat scholen niet kunnen wachten tot dit moment en de heropening moeten voorbereiden, hebben de VO-raad en de vakbonden een voorlopig protocol gemaakt, op basis van de nu bekende richtlijnen van het kabinet (https://www.vo-raad.nl/nieuws/voorlopig-protocol-heropenen-vo-scholen-gepubliceerd). De term ‘voorlopig’ geeft aan dat het protocol nog aangepast kan worden. Dit zal dan met name zijn op basis van nieuwe inzichten en adviezen van het Outbreak Management Team.
In het protocol staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne die opgevolgd dienen te worden en praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol. De voorschriften staan in rood afgedrukt. Het protocol begint met een aantal uitgangspunten voor het heropenen van de scholen, zoals – kort samengevat – vanaf 2 juni gaan alle scholen open en alle leerlingen (uiteraard niet allemaal tegelijk) naar school. In dit filmpje van NOS Stories - https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA - zien jullie hoe de anderhalve meter school er na 1 juni uitziet.    

Het protocol is van toepassing in de periode tot de zomervakantie, maar waarschijnlijk ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Het ligt immers in de lijn der verwachting dat de regel van anderhalve meter afstand houden, ook in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar zal gelden. Het inrichten van het onderwijs op school na 1 juni is daarmee, naar alle waarschijnlijkheid, dus ook een investering voor het nieuwe schooljaar. 

Uitgangspunten voor ons onderwijs na 1 juni
Voor de relatief korte periode die we hebben tot de zomervakantie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 • We hebben weer persoonlijk contact met onze leerlingen. Een deel van de lesgroep (de helft of een derde deel, afhankelijk van de groepsgrootte) komt een paar keer per week (een dagdeel) op school.
 • We volgen voor deze korte periode tot de zomervakantie, zo veel als mogelijk, het bestaande rooster. 
 • We hanteren maatwerk voor ons onderwijs na 1 juni. Dit betekent dat er verschillen kunnen ontstaan tussen leerjaren en opleidingen.  
 • We ruimen tijd in voor het maken van een aantal toetsen op school voor een beperkt aantal vakken. Hierbij hebben de leerlingen in de voorexamenklassen prioriteit.
 • We plannen voldoende tijd (verschillend per opleiding) voor rapportvergaderingen.
 • We houden ons uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM, zoals opgenomen in het eerdergenoemde protocol. We doen daarbinnen alleen hetgeen mogelijk, noodzakelijk en realistisch is. 
   

Hoe gaat het met de bevordering naar het volgende leerjaar?
Zoals ook in de vorige brief is aangegeven worden leerlingen tijdens Regius op afstand deels op een andere manier beoordeeld dan normaal. Daarnaast kijken we naar de aanwezigheid bij/deelname aan Regius op afstand. Al deze zaken helpen ons, samen met de resultaten die zijn behaald tot en met 13 maart jl., bij het vormen van een gefundeerd oordeel over de kwaliteiten van de leerling en zijn kansen in het vervolg van zijn schoolloopbaan. Voorstellen met beperkte aanpassingen in de bevorderingsnormen zullen binnenkort besproken worden met de medezeggenschapsraden. Eind mei zullen we jullie informeren over de wijze waarop de bevorderingsnormen worden gehanteerd. 

Hoe nu verder?
Per locatie/opleiding zullen wij, in de week na Hemelvaart, de leerlingen en ouders informeren over de concrete invulling van ons onderwijs na 1 juni. Het huidige rooster is, zoveel als mogelijk, het uitgangspunt.

 We zien ernaar uit jullie op 1 juni weer op school te mogen begroeten!

Update 11 mei 2020

De vo-scholen gaan – onder voorwaarden – vanaf 1 juni weer open. Het definitieve besluit hierover valt later deze maand, uiterlijk 20 mei.   

Het kabinet roept de VO-scholen op om na te denken over de ‘anderhalve meter school’ na 1 juni. Dit creatieve denkproces gaat uiteraard nu al van start en zal medio mei worden afgerond. Hoe ons onderwijs er na 1 juni uitziet, in de voor onze regio relatief korte periode tot de zomervakantie, zullen we tijdig bekend maken. 

Update 22 april 2020

Dinsdagavond 21 april heeft het kabinet besloten dat de huidige maatregelen voor het VO van kracht blijven. In deze brief informeer ik jullie over de wijze waarop wij hier als Regius College mee omgaan.

School blijft gesloten en de schoolexamens worden afgerond
Het kabinet heeft besloten dat de VO-scholen tot en met 1 juni gesloten blijven, behalve voor de afronding van het schoolexamen. Regius op afstand gaat door. Het schoolgebouw aan de Emmalaan blijft geopend voor leerlingen van ouders met een vitaal beroep en voor leerlingen die thuis niet de faciliteiten hebben om deel te nemen aan Regius op afstand.
Het reguliere schoolexamen is voor de meeste examenleerlingen bijna afgerond. Na de meivakantie zijn er nog inhaaltoetsen, herkansingen en, vanaf 4 juni, de zgn. ‘resultaatverbeteringstoetsen’. Jullie zijn (of worden) hierover nader geïnformeerd door desbetreffende sectordirecties en teamleiders. Onverkort blijven tijdens de afname van deze toetsen de RIVM-richtlijnen van toepassing. Collega’s en leerlingen die op school komen moeten volledig klachtenvrij zijn. Zo niet, dan blijven zij thuis en melden zich op de gebruikelijke wijze ziek.

Hoe gaat het met de bevordering naar het volgende leerjaar?
Tijdens Regius op afstand worden de leerlingen deels op een andere manier beoordeeld dan normaal. De docenten beoordelen gemaakte opdrachten, (mondelinge) presentaties en kijken naar aanwezigheid bij Regius op afstand. Ook in deze uitzonderlijke tijden maken sommige docenten gebruik van de mogelijkheid om toetsen - op afstand - af te nemen, waarbij leerlingen o.a. de camera en microfoon van hun Chromebook aan houden. Al deze zaken helpen bij het vormen van een gefundeerd oordeel over de kwaliteiten van de leerling en zijn kansen in het vervolg van zijn schoolloopbaan. Eind mei zal er meer bekend worden gemaakt over de wijze waarop we de bevorderingsnormen gaan hanteren.

Update 1 april 2020

Dinsdagavond 31 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd. Hieronder vindt u meer over de wijze waarop wij hier als Regius College mee omgaan.

School blijft gesloten, afronding van de schoolexamens weer van start

Het kabinet heeft besloten dat de scholen voorlopig tot en met dinsdag 28 april gesloten blijven. In de praktijk betekent dit dat de school, in verband met de meivakantie, voor reguliere lessen gesloten blijft tot woensdag 6 mei.  Het ministerie van OCW heeft op 27 maart aangegeven dat de resterende schoolexamens, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, fysiek op school mogen worden afgenomen.

Wat betekent dit concreet?

 • De schoolgebouwen blijven gesloten tot woensdag 6 mei, behalve voor de afronding van het schoolexamen. Regius op afstand gaat door. Het schoolgebouw aan de Emmalaan blijft geopend voor leerlingen van ouders met een vitaal beroep en voor leerlingen die thuis niet de faciliteiten hebben om deel te nemen aan Regius op afstand.
 • De afname van de schoolexamens wordt met ingang van maandag 6 april hervat. De planning verschilt per locatie, hierover worden de leerlingen die het betreft nader geïnformeerd.
 • Onverkort blijft uiteraard van kracht dat de collega’s en de leerlingen die op school komen, volledig klachtenvrij moeten zijn. Zo niet, dan blijven zij thuis en melden zich op de gebruikelijke wijze ziek.

Complimenten

We realiseren ons terdege dat we in deze uitzonderlijke situatie veel van u vragen. Het is mooi om te zien dat het merendeel van onze leerlingen het schoolwerk serieus oppakt, complimenten daarvoor. Als u vragen heeft, schroom dan niet om contact op te nemen. Samen kunnen we meer. 
 

Update 17 maart 2020 17.00 uur 

Hieronder informeren wij u over een aantal praktische zaken nu wij onze deuren hebben moeten sluiten voor onze leerlingen. Ook ontvangt u meer informatie over hoe we het onderwijs op afstand vanaf woensdag 18 maart vorm gaan geven via ‘Regius op afstand’.

PTA-toetsen en examens
Vanmiddag om 15.00 uur is bekend geworden dat middelbare scholieren ondanks de coronamaatregelen toch door kunnen met hun school- en praktijkexamens. Details zijn nog niet bekend gemaakt. Zodra we meer weten, ontvangen de desbetreffende leerlingen en hun ouders/verzorgers nadere informatie. Zij worden dringend verzocht hun schoolmail in de gaten te houden.

Bijeenkomsten / overleg / activiteiten

 • Alle externe activiteiten tot in ieder geval 6 april worden afgezegd. Dit geldt voor onder andere de Kolderdag, Emmadag, ouderavonden, oudergesprekken en excursies.
 • Alle stages gaan tot de meivakantie niet door.
 • Alle werkweken worden geannuleerd. Reeds overgemaakte gelden worden gerestitueerd. 

Kluisjes
Leerlingen hebben een mail ontvangen dat wanneer zij nog iets hebben liggen in hun kluisje zij tot uiterlijk donderdag 19 maart 15.00 uur hun spullen kunnen ophalen.

Mediatheek
De mediatheek is gesloten. De inlevertermijn van uitgeleende boeken wordt opgeschort.

Ondersteuningspunten
De ondersteuningspunten binnen de school zijn gesloten. Alle geplande afspraken komen te vervallen. De medewerkers blijven voor uw vragen bereikbaar. De leerling kan zijn/haar persoonlijke OSP-begeleider via de mail bereiken.

Regius op afstand – het onderwijs gaat door
Alle reguliere lessen komen tot en met 6 april 2020 te vervallen. We gaan gezamenlijk de uitdaging aan om vanaf woensdag 18 maart het onderwijs op afstand voor onze leerlingen vorm te geven via ‘Regius op afstand’. In deze uitzonderlijke situatie doen we een beroep op de discipline, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen en ouders. 

Uitgangspunten Regius op afstand

 • De lessen worden op afstand vormgegeven conform het rooster in Somtoday. Wij verwachten dat de leerlingen beschikbaar zijn om thuis te werken conform dit rooster. Docenten zijn op deze ingeroosterde momenten voor de klas beschikbaar om Regius op afstand te verzorgen.
 • Mocht de leerling te ziek zijn om Regius op afstand te volgen, dan verzoeken wij u dit op de gebruikelijke manier te melden.
 • Leerlingen van wie ouders in een vitaal beroep werken (zie website NCTV) vangen we desgewenst op. Dit geldt ook voor leerlingen die thuis geen internet hebben. Voor de overige leerlingen is de school gesloten. 

Praktische invulling Regius op afstand

 • De leerling ziet het rooster in Somtoday.
 • Door de les aan te klikken ziet de leerling wat er van hem/haar verwacht wordt tijdens deze les.
 • De docent kan hierbij verwijzen naar bijvoorbeeld de studiewijzer in Somtoday, Google Classroom, Google Hangouts Meet, gedeelde documenten in de Drive en/of een link toevoegen.
 • Sommige lessen zijn interactief, sommige lessen zijn meer gericht op zelfwerkzaamheid waarbij de docent binnen de lestijd beschikbaar is voor vragen.
 • Door de uitzonderlijke omstandigheden zijn docenten tijdens de lessen niet altijd direct bereikbaar, omdat zij mogelijk met veel individuen tegelijkertijd contact hebben. Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij zoveel mogelijk aan de slag gaan met het vak dat op dat moment ingeroosterd is.
 • Mocht er sprake zijn van toetsen (anders dan PTA-toetsen) die afgenomen moeten worden, dan probeert de docent alternatieven te zoeken die in deze situatie verantwoord zijn.
 • Het servicecenter van The Rent Company is geopend in het geval van technische problemen met het Chromebook. 

Uiteraard is deze situatie ook voor ons nieuw waardoor niet altijd alles perfect zal verlopen. Het is een spannende en uitdagende tijd voor ons allemaal, waarbij wij gezamenlijk proberen om zoveel als mogelijk het onderwijsproces door te laten lopen. Hierbij zal onze prioriteit bij de eindexamenleerlingen liggen.

Update 15 maart 2020 19.30 uur 

Na het kabinetsbesluit van afgelopen vrijdag om de scholen open te houden, is er veel onduidelijkheid en onrust ontstaan bij collega’s, ouders en leerlingen. De twee belangrijkste oorzaken voor deze onrust zijn dat scholen zich niet kunnen houden aan de maatregel dat ‘evenementen met meer dan 100 deelnemers moeten worden afgelast’ en het feit dat deskundigen elkaar lijken tegen te spreken. Dit laatste bleek ook zaterdagavond toen de medisch specialisten een advies gaven, dat afwijkt van het advies van het RIVM.

Vanmiddag is er een overleg geweest tussen o.a. de VO-raad, de vakorganisaties en de beide onderwijsministers, met als onderwerp: is het standpunt van het kabinet van vrijdagavond nog houdbaar?

Het kabinet heeft besloten de scholen te sluiten. Medewerkers zijn wel op school vanwege de opvang van leerlingen met ouders in vitale beroepen. Hiertoe is een limitatieve lijst opgesteld door het NCTV (zie hun website). Docenten die niet ziek zijn werken vanaf morgen gezamenlijk op school aan het voorbereiden van onderwijs op afstand. Hierbij hebben de examenleerlingen prioriteit.  

Wat betekent dit voor onze school?

 • Alle reguliere lessen komen tot en met 6 april 2020 te vervallen.
 • De PTA-toetsen (schoolexamen toetsen) gaan tot nader order niet door. Later deze week volgt nadere informatie voor examenleerlingen over hoe zij de school- en centrale examens kunnen afronden. 
 • In de loop van deze week informeren wij u over de wijze waarop we vanaf een nader te bepalen moment invulling geven aan ‘onderwijs op afstand’.  

Update 15 maart 2020 14.30 uur 

Vandaag (zondag 15 maart) is er in de namiddag een overleg tussen o.a. de VO-raad, de vakorganisaties en de beide onderwijsministers. Onderwerp van gesprek is of het standpunt van het kabinet van vrijdagavond nog houdbaar is. Men is van mening dat het voor alle betrokkenen van belang is dat er voor zondagavond volstrekte helderheid is.

Hoewel we al over verschillende scenario’s nadenken kunnen we op dit moment niets anders doen dan de uitkomst van dit overleg afwachten. Dit betekent dat wij leerlingen en ouders dringend verzoeken om vanavond, vanaf 18.00 uur, de mailbox in de gaten te houden. Wij zullen dan de uitkomst van het overleg communiceren alsmede een korte toelichting hoe we daar praktisch invulling aan gaan geven.

Update 13 maart 2020-  Op 12 maart  heeft het kabinet nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet heeft besloten op dit moment scholen open te houden. Kinderen en jongeren onder de twintig jaar lopen aanmerkelijk minder risico om besmet te worden met het virus. Daarnaast is de maatschappelijke ontwrichting groot op het moment dat scholen sluiten, onder andere vanwege het effect op de gezondheidszorg en andere cruciale diensten en voorzieningen.

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen informeren wij u als volgt:

 • Als uw kind last heeft verkoudheid, hoesten of koorts (vanaf 38 graden), wordt u verzocht uw kind niet naar school te laten gaan en ons hierover te informeren. Zijn de klachten over? Wacht dan nog 24 uur. Daarna kan uw kind weer naar school.
 • Als er binnen uw gezin sprake is van een officieel vastgestelde coronavirus besmetting, dan vragen wij u dit aan ons te melden. 
 • Ook medewerkers van het Regius College met griepklachten en koorts dienen thuis te blijven. Op het moment dat er te veel docenten en/of onderwijsondersteunend personeel uitvallen en er geen vervanging beschikbaar is, zullen we klassen naar huis moeten sturen of kunnen we - in het uiterste geval - genoodzaakt zijn de school, eventueel gedeeltelijk, te sluiten.
 • Er is op dit moment - zoals wel vaker – sprake van nepnieuws op de sociale media waarin wordt aangegeven dat mijn collega’s en/of medeleerlingen het coronavirus hebben. Negeer deze berichten. Wij zullen u informeren als hier sprake van is.  
 • De PTA-toetsen gaan conform het vastgestelde rooster gewoon door.
 • Omdat de nieuwe maatregelen die gisteren zijn genomen veel onduidelijkheden en tegenstrijdigheden voor het onderwijs bevatten, wegen we op dit moment deze maatregelen en overwegen we vervolgstappen. Na het weekend zullen wij u hierover nader informeren. 

De informatie in deze brief is gebaseerd op de stand van zaken op vrijdagochtend 13 maart. De situatie kan snel wijzigen. Let dus op de mail en houd de website in de gaten. We communiceren – indien nodig meerdere malen per dag – digitaal.

 

UPDATE 12 MAART 2020

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Naar aanleiding van de meest recente maatregelen zullen het Regius 1,2,3 feest en de Ouderavond 'Het is hier geen hotel ' van de DOR op donderdagavond 12 maart niet doorgaan. Het Regius College volgt hiermee de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
De muziekavond voor de examenleerlingen van de Wilhelminalaan gaat wél door; dit betreft een PTA-toets. Er zal echter geen publiek bij aanwezig kunnen zijn.

Wij volgen de ontwikkelingen steeds op de voet. Wanneer dit nodig is, zullen wij de informatie op onze website actualiseren. Wij volgen in onze berichtgeving de richtlijnen van de VO-raad, het RIVM en de rijksoverheid. Deze worden met grote regelmaat aangepast aan de huidige ontwikkelingen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 

Ga terug