Regius College Schagen

MZR havo/vwo

Het Regius College heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast hebben de afdelingen havo/vwo, vmbo en het Praktijkonderwijs ieder hun eigen medezeggenschapsraad (MZR).

MZR havo/vwo

De MZR havo/vwo bestaat uit twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Zij worden gekozen uit deze drie geledingen. De zittingsduur van elk lid is vier jaar. Hiervoor is een rooster van aftreden opgesteld. Zolang zij deel uitmaken van de school zijn zij direct herkiesbaar. Omdat de populatie leerlingen en daarmee de ouders/verzorgers voortdurend wisselt, is de MZR steeds op zoek naar kandidaten om de openvallende plaatsen te bezetten. De onderwerpen die de MZR bespreekt met de sectordirectie, hebben te maken met onderwijs en huisvesting. Eigenlijk gaat het hier om alle onderwerpen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken binnen de sector.

Samenstelling

De MRZ havo/vwo bestaat uit de volgende personen:
Namens personeel:  de heer B. Goldbach (voorzitter), de heer S. den Braber, mevrouw B. Meijer, de heer T. Smakman.
Namens ouders/leerlingen:  de heer M. Stumpe, mevrouw A. Simon.
Namens leerlingen: de heer M. Vermeer, de heer W. Korf.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de MZR havo/vwo kunt u zich richten tot de heer 
B. Goldbach (MZRHV@regiuscollege.nl).

De MZR van havo/vwo is via onderstaand postadres te bereiken:
Postbus 282
1740 AG  SCHAGEN

 

Agenda's/actiepuntenlijst

Hieronder de agenda’s en actiepuntenlijst van de vergaderingen van de MZR havo/vwo.

  Naam   Grootte  
Er zijn geen bestanden gevonden...