Regius College Schagen

Deelraad Regius College havo/vwo

De Pontis Onderwijsgroep heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft het Regius College twee deelraden: de deelraad Regius College  havo/vwo en de deelraad Regius College vmbo/pro.

Deelraad havo/vwo

De deelraad Regius College havo/vwo bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders/leerlingen. Zij worden gekozen uit deze drie geledingen. De zittingsduur van elk lid is vier jaar. Hiervoor is een rooster van aftreden opgesteld. Zolang zij deel uitmaken van de school zijn zij direct herkiesbaar. Omdat de populatie leerlingen en daarmee de ouders/verzorgers voortdurend wisselt, is de deelraad steeds op zoek naar kandidaten om de openvallende plaatsen te bezetten. De onderwerpen die de deelraad bespreekt met de sectordirectie, hebben te maken met onderwijs en huisvesting. Eigenlijk gaat het hier om alle onderwerpen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken binnen de school.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de deelraad Regius College havo/vwo kunt u zich richten tot de heer 
B. Goldbach (MZRHV@regiuscollege.nl).

De deelraad Regius College havo/vwo van havo/vwo is via onderstaand postadres te bereiken:
Postbus 282
1740 AG  SCHAGEN