Regius College Schagen

Van leerlingen verwerken wij de volgende persoonsgegevens

 1. naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens zoals het e-mailadres, alsmede het bankrekeningnummer van de betrokkene;
 2. het BSN-nummer;
 3. nationaliteit en geboorteplaats;
 4. persoonsgebonden leerlingnummer;
 5. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling;
 6. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs;
 7. gegevens over de leerresultaten, waaronder maar niet uitsluitend gerekend worden test- en toetsgegevens, gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, zaken die volgens de basisschool van invloed kunnen zijn op de prestaties in het voortgezet onderwijs, verzuim en afwezigheid van de leerling, de diagnostische eindtoets, het werk van het centraal examen en de rekentoets;
 8. gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van (digitale) leermiddelen;
 9. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, ouderbijdragen, vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten;
 10. audio, foto's en videobeelden met of zonder geluid van (les)activiteiten van de school (uitsluitend voor zover daartoe toestemming is gegeven);
 11. (digitale) pasfoto’ en klassenfoto’s;
 12. inloggegevens voor het schoolnetwerk, de door de school gebruikte digitale leermiddelen, sociale media en software applicaties voor onderwijsdoeleinden alsmede inlogcodes voor de bestelling van reguliere leermiddelen bij de leverancier;
 13. gegevens als bedoeld onder a. en c., van de ouders, voogden of verzorgers van leerlingen en of sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag en gegevens over lidmaatschap van de ouderraad of de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
 14. camerabeelden van het schoolterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de school, aula en gangen (een specificatie is opgenomen in het Protocol gebruik van camera- en videobeelden en vindbaar op de website van het Regius College);
 15. de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;
 16. andere dan de onder a. tot en met o. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling.