Regius College Schagen

Onze school verwerkt persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor, of verenigbaar is met, de volgende doeleinden (met tussen haakjes de wettelijke grondslag).

 1. de toelating en inschrijving van de leerling bij de school (artikel 6 lid 1b);
 2. de organisatie of het geven van het onderwijs, de (individuele) schoolbegeleiding van leerlingen, het opstellen van een onderwijskundig rapport en het geven van studieadviezen (artikel 6 lid 1c AVG);
 3. het bij uitschrijving van een leerplichtige leerling informeren van de vervolgschool over het gevolgde onderwijs en de behaalde studieresultaten (artikel 6 lid 1c AVG);
 4. het gebruik van een leerlingvolgsysteem dat de school inzicht verschaft in de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en mogelijkheid biedt tot beheer en delen van deze gegevens met de docenten en/of begeleiders van de leerlingen en de ouders/verzorgers en leerlingen (artikel 6 lid 1c AVG);
 5. het kunnen maken van analyses en opstellen van beleid door bestuur, sectordirectie en ondersteunende afdelingen (zoals financieel-, hrm- en kwaliteitsbeleid) en de uitvoering hiervan (zoals tevredenheidsonderzoeken);
 6. het uitvoeren van de op het Regius College rustende verplichtingen en bevoegdheden op grond van de wet en daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving, waaronder (doch niet uitsluitend) de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo), de Wet Medezeggenschap scholen (WMS), de Leerplichtwet en daarop gebaseerde regelgeving (artikel 6 lid 1c en 1e AVG);
 7. het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen (artikel 6 lid 1c AVG);
 8. het geven van onderwijs met behulp van digitale leermiddelen en digitale diensten (diensten van de informatiemaatschappij) (artikel 6 lid 1c AVG);
 9. het verstrekken van inloggegevens voor het schoolnetwerk en digitale leermiddelen en – diensten (artikel 6 lid 1b AVG);
 10. het berekenen en vaststellen van ouderbijdragen (artikel 6 lid 1b AVG);
 11. het behandelen van geschillen aanhangig gemaakt bij klachten- en geschillencommissies (artikel 6 lid 1c AVG);
 12. het laten uitoefenen van accountantscontrole (artikel 6 lid 1c AVG);
 13. het medewerking verlenen aan een aanvraag van ouders, respectievelijk leerlingen, van leerlingenvervoer (artikel 6 lid 1c AVG);
 14. het bekend maken van informatie over de organisatie, de activiteiten van de school in PR-uitingen zoals de schoolgids, op de website en sociale media (artikel 6 lid 1a AVG)
 15. het aanbieden van diensten door de schoolfotograaf (artikel lid 1c AVG);
 16. het opstellen en vormgeven van een (digitaal) smoelenboek met de foto’s van leerlingen en klassenfoto’s (artikel 6 lid 1a AVG);
 17. beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van het Regius College, waaronder in ieder geval het verstrekken van een leerlingpas (artikel 6 lid 1f AVG);
 18. het uitvoering geven aan de wettelijke verplichting gegevens te verstrekken aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de onderwijsinspectie, en overige instanties, waaronder maar niet uitsluitend de instanties die onderdeel uitmaken van het Multidisciplinair Overleg (MDO) voor zover de verplichting daartoe voortvloeit uit de wetgeving, inclusief de op de onderwijswetgeving gebaseerde bekostigingsvoorwaarden (artikel 6 lid 1c AVG);
 19. het voldoen aan een verzoek van een bestuursorgaan dat is belast met de uitvoering van een publiekrechtelijke taak (artikel 6 lid 1e AVG). 
   

De wettelijke grondslagen (artikel 6 lid 1 AVG) voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn:

Artikel 6 lid 1a: ouders of leerlingen vanaf 16 jaar hebben specifiek toestemming gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens. Denk aan het plaatsen van een foto in de schoolkrant of op de website. Dit is wettelijk verplicht.

Artikel 6 lid 1b: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Artikel 6 lid 1c: om aan onze wettelijke verplichting te voldoen - het geven van goed onderwijs - mogen wij gegevens van leerlingen en medewerkers verwerken.

Artikel 6 lid 1d: de gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen. In het belang van de gezondheid van een leerling of medewerker mogen wij persoonsgegevens verwerken over bijvoorbeeld medicijngebruik.

Artikel 6 lid 1e: om een algemeen belang te dienen - het geven van onderwijs - mogen wij gegevens van leerlingen en medewerkers verwerken.

Artikel 6 lid 1f: om een gerechtvaardigd belang te dienen, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen of om de informatiebeveiliging te waarborgen.